Privacyverklaring

Jouw privacy is belangrijk voor ons bij Dik Peeters. We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend om je te informeren als (aankomend) leerling, onze opleiding aan je te leveren en om je te informeren over stages, cursussen en werkmogelijkheden, voor zover je hiertoe toestemming hebt verleend. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer je van onze producten en diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.

Onze Diensten
Dik Peeters biedt via diverse platforms, zoals telefoon, sms, en web, informatie over onze opleidingen en cursussen. Ook helpen wij onze leerlingen met het vinden van stages en werkmogelijkheden na het volgen van onze opleiding(en). Deze privacyverklaring is van toepassing op deze diensten en de hieraan gerelateerde diensten.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?
We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om jou de best mogelijke opleiding te kunnen bieden en om je te informeren over onze producten en diensten. Sommige van deze gegevens geef je direct bij inschrijving. Daarnaast ontvangen we bepaalde persoonsgegevens indirect wanneer je bij ons op opleiding zit en geïnformeerd wilt worden over producten, stages en cursussen. Hierdoor kunnen we onze diensten personaliseren en verbeteren. Wanneer je bij Dik Peeters inschrijft, aanmeldt of op andere wijze van onze diensten gebruikmaakt, verwerken we de volgende gegevens:

Voor- en achternaam;
Aanhef (Dhr./Mevr. etc.)
E-mailadres;
Je mobiele nummer;
Je woonadres;
IP-adres (indien van toepassing)
Bedrijfsnaam (indien van toepassing);
Bedrijfsregistratienummer (indien van toepassing).

Derde Partijen
We ontvangen ook informatie van derde partijen waarmee wij samenwerken. Hoewel onze partners kunnen wijzigen, zijn dit met name:
Fotografen, Filmmakers, Televisiemakers, Productiemaatschappijen, Tijdschriften, Mode-ontwerpers, Mediabedrijven
Hoe gebruiken we jouw persoonsgegevens?

We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoering van de overeenkomsten. Wanneer je bij ons inschrijft zullen wij deze gegeven invoeren in onze administratie en boekhouding.
 • Klantenservice. We gebruiken jouw informatie om je te ondersteunen in het gebruik van onze diensten. Dit omvat het gebruik van persoonsgegevens om problemen met producten vast te stellen, verkeerde transacties te herstellen, en andere klantondersteuning gerelateerde diensten te leveren.
 • Klantcontact en communicatie. We gebruiken jouw gegevens om in verband met onze dienstverlening met je te communiceren via e-mail of sms-berichten. Zo ontvang je van ons een factuur/overeenkomst en kunnen wij met je communiceren om je inschrijving te bevestigen.
 • Marketing. We willen je graag via e-mail, sms of andere elektronische media op de hoogte houden van onze producten en diensten, of die van andere bedrijven (voor zover je hiervoor toestemming hebt verleend). Je hebt het recht om je te allen tijde af te melden voor deze informatievoorziening. Afhankelijk van jouw voorkeuren kun je je uitschrijven of contact opnemen met ons kantoor, om dit voor jou te doen.
 • Veiligheid, beveiliging en beslechting van geschillen. We gebruiken jouw gegevens om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze producten, diensten en klanten te waarborgen. In voorkomend geval kunnen we jouw gegevens gebruiken in het kader van geschillenbeslechting, om nakoming van de overeenkomst met je af te dwingen, om onze rechten jegens derden af te dwingen, of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden.
 • Wettelijke verplichtingen. We kunnen jouw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld politie/justitie).
 • Verbetering en personalisering van onze producten en diensten. We gebruiken jouw persoonsgegevens om onze producten en diensten te verbeteren. Inzicht in klikgedrag en zoekresultaten op onze website kunnen ons bijvoorbeeld helpen om nieuwe opleidingen te prioriteren of deze te identificeren.

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?
We delen jouw persoonsgegevens met derden zoals fotogafen, filmmakers, televisie makers, tijdschriften etc omdat je ons hebt verzocht jou te helpen met het vinden van werk als visagist.

We delen jouw gegevens:

 • Voor zover nodig om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren en mogelijk te maken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het aanbieden van stages bij verschillende gerelateerde bedrijven;
 • In gevallen waarin je ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen;
 • Als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving, bijvoorbeeld voor onderzoek naar illegale activiteiten;
 • Om in voorkomend geval onze overeenkomst met jou te handhaven. Wanneer je bijvoorbeeld niet hebt betaald, kunnen we jouw informatie met een incassobureau delen;
 • Om onze rechten naar derden toe af te dwingen of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden;
 • Om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze opleidingen te waarborgen.

Waar worden jouw persoonsgegevens verwerkt?
Voor hosting en onderhoud worden uw persoonsgegevens opgeslagen in de Europese Unie. Jouw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door ons personeel op ons kantoor in Amsterdam. Zoals hierboven beschreven kunnen we ook gegevens delen met aan ons gelieerde ondernemers. Deze zijn alle in de Europese Unie gevestigd.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
We bewaren jouw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. In dat geval maken we langer actief gebruik van jouw informatie bijvoorbeeld om je over onze producten en diensten te informeren. Indien je jouw gegevens uit onze database wilt verwijderen, vragen we je contact op te nemen met ons kantoor. Na opzegging verwijderen we jouw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging, maar met uitzondering van de informatie die we wettelijk verplicht zijn te bewaren. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren.

Toegang tot en beheer van jouw persoonsgegevens
Zo kun je bijvoorbeeld altijd laten weten of je al dan niet nieuwsbrieven van ons wenst te ontvangen.
Als je bepaalde persoonsgegevens niet zelf kunt inzien, corrigeren of wissen, als je een kopie van jouw persoonsgegevens wilt of als je een verzoek voor de beperking van verwerkingen wilt indienen, dan kun je contact opnemen met ons kantoor. We reageren binnen 14 dagen na ontvangst van dergelijke verzoeken.

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking
We verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw overeenkomst;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, bijvoorbeeld i) voor het kunnen uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten; ii) ten behoeve van bepaalde vormen van direct marketing en profiling; iii) ter archivering van informatie over jouw account zodat je dit op een later tijdstip kunt heractiveren; iii) om fraude of misbruik van onze diensten op te sporen of te voorkomen; of iv) ten behoeve van de beveiliging van ons netwerk en systemen;
 • De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens of om bepaalde informatie na een politiebevel te delen voor strafrechtelijk onderzoek;
 • De verwerking die noodzakelijk is om taken van openbaar belang te ondersteunen.
 • Wanneer u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een verwerking, bijvoorbeeld voor het delen van gegevens met partners voor commerciële doeleinden.
 • Wanneer de bewerking berust op toestemming, heb je te allen tijde het recht om jouw toestemming in te trekken. In dat geval zullen we de betreffende verwerking van jouw gegevens beëindigen. Het intrekken van de toestemming verandert de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vόόr de intrekking daarvan niet.

Vragen en klachten
Indien je vragen hebt over de wijze waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken, kun je contact opnemen met ons kantoor.
Indien je het gevoel hebt dat een probleem niet afdoende is geadresseerd, heb je ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Copyright © 2018 haar & make up Dik Peeters